MODUŁ 4 - S Y L A B U S

 

 

Kod modułu

 

Nazwa modułu

CSIRT-y i CERT-y

Wydział

 

Kierunek studiów

 

Forma studiów

 

Poziom studiów

 

Profil

 

Stan modułu

 

Osoba odpowiedzialna za moduł

 

Osoby prowadzące zajęcia w ramach modułu

 

 

Forma zajęć

Wykłady

Warsztaty

Liczba godzin/sem

6

14

Semestr(y)

 

Punkty ECTS

 

Status

 

Język

nauczania

 

Wymagania wstępne

brak

Cele dydaktyczne

Incydenty związane z bezpieczeństwem, ataki cybernetyczne oraz przestępstwa związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w świecie rzeczywistym i wirtualnym stają się coraz poważniejsze, a ich skutki i konsekwencje coraz gorsze. Istnieje coraz większa potrzeba usprawnienia obrony przed tymi atakami, a w szczególności poprawy środowiska i sposobów namierzania sprawcy, ujednolicenia i sformalizowania procedur oraz edukacji użytkowników w zakresie identyfikacji, postępowania, a najlepiej zapobiegania zagrożeniom i sytuacjom ryzyka. W tym celu budowana jest infrastruktura zespołów bezpieczeństwa takich jak CERT i CSIRT. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tymi zespołami bezpieczeństwa, ich funkcjonowaniem, hierarchią, procesem akredytacji, możliwością udostępniania danych i informacji itp.Efekt kształcenia

Student, który pomyślnie ukończył moduł będzie wiedział/umiał/ potrafił

WIEDZA

 

W1

Student zdobędzie informacje o historycznym rozwoju zespołów bezpieczeństwa działających w środowisku internetowym.

Student będzie znał role poszczególnych zespołów bezpieczeństwa oraz podstawy prawne ich działania.

 

W2

Student zdobędzie informacje o historycznym rozwoju zespołów bezpieczeństwa działających w środowisku internetowym.

Student będzie znał role poszczególnych zespołów bezpieczeństwa oraz podstawy prawne ich działania.

UMIEJĘTNOŚCI

U1

Rozumie funkcjonowanie zespołów bezpieczeństwa takich jak CERT i

CSIRT, pozna ich strukturę i powiązania między zespołami.

U2

Zrozumienie zagadnienia obsługi incydentów.

KOMPETENCJE

K1

Będzie mógł pełnić funkcję członka zespołu bezpieczeństwa.

 


 

Metody weryfikacji efektów kształcenia

 

 

 Efekt kształcenia

Formy zajęć

 

Egzamin ustny

 

Egzamin pisemny

 

Częściowe zadanie pisemne

 

Końcowe zadanie  
pisemne (esej

 

Test

Projekt/prezentacja

 

Raport

 

Zajęcia w klasie

Inne...

WIEDZA

W1

 

x

x

 

x

 

 

x

 

W2

 

x

x

 

x

 

 

x

 

UMIEJĘTNOŚCI

U1

 

 

 

 

 

x

 

x

 

U2

 

 

 

 

 

x

 

x

 

KOMPETENCJE

K1

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

Kryteria oceny kompetencji studenta 

Poniżej przedstawiono w formie syntetycznej minimalne wymagania dla trzech grup efektów kształcenia, które Student musi uzyskać, aby zaliczyć dany przedmiot. Aby Student mógł zaliczyć moduł, wszystkie efekty kształcenia opisane w sylabusie muszą być pozytywnie zweryfikowane przez osobę (osoby) prowadzącą zajęcia w ramach danego modułu 

W - WIEDZA 

Ocena: 

Dostateczny - Student pamięta i odtwarza wiedzę do opanowania w ramach modułu Dobry - Student dodatkowo interpretuje zjawiska / problemy i potrafi rozwiązać typowy problem 

Bardzo dobry -Student potrafi rozwiązywać nawet złożone problemy z danej dziedziny, potrafi dokonać syntezy, przeprowadzić wszechstronną ocenę, stworzyć dzieło oryginalne i inspirujące dla innych. 

U - UMIEJĘTNOŚCI 

Ocena: 

Dostateczny - Student zna charakter zajęć i potrafi pod kierunkiem nauczyciela akademickiego wykonać czynności / rozwiązać problemy związane z treścią modułu 

Dobry - Student potrafi samodzielnie wykonywać czynności / zadania / rozwiązywać typowe problemy dotyczące treści modułu 

Bardzo dobry - Student posiada w pełni opanowaną umiejętność / zdolność wykonywania czynności / zadań / problemów przewidzianych w treści modułu, także w bardziej złożonych przypadkach. 

K - KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Ocena: 

Dostateczny - Student biernie przyswaja treści modułu, wykazując się umiejętnością koncentracji i słuchania 

Dobry - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, dokonuje ocen wartościujących według kryteriów przyjętych w danej dziedzinie, potrafi aktywnie współdziałać w grupie 

Bardzo dobry - Student integruje postawę według zaproponowanego wzorca, rozwija własny system wartości zawodowych i społecznych, potrafi przyjąć odpowiedzialność za działania grupy, w tym przywództwo. 


Treść modułu (program wykładów i innych zajęć)

Odniesienie do efektów

uczenia się


 


WYKŁADY

1.   Zespół bezpieczeństwa (zadania, role, procesy itp.)

2.   Zespoły CERT i CSIRT (struktura, hierarchia)

3.   Zakotwiczenie prawne zespołów CERT i CSIRT (prawa i

zobowiązania)

4.   Prawa i obowiązki zespołów ds. bezpieczeństwa

5.   Obsługa incydentów (IH)

 

W1, W2 U1, U2, K1

6.        Analiza open source w ramach IH

7.        Możliwości transferu danych i informacji

WARSZTATY

1.        Analiza potrzeby utworzenia zespołu ds. bezpieczeństwa w organizacji

2.        Zdefiniowanie poszczególnych aktywów i analiza SWOT w stosunku do nich

3.        Tworzenie i integrowanie zespołu bezpieczeństwa z organizacją - przyjmowanie zasad i polityki

4.        Symulacja incydentu lub zdarzenia cybernetycznego skierowanego przeciwko organizacji

5.        Postępowanie w przypadku incydentu

6.        Analiza podjętych środków

7.         Udostępnianie informacji innym podmiotom

 

Bilans punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta

Liczba godzin

Liczba godzin realizowanych z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego

1.1

Udział w wykładach

6

1.2

Udział w seminariach

 

1.3

Udział w warsztatach

14

1.4

Udział w zajęciach laboratoryjnych

 

1.5

Udział w projektach

 

1.6

Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)

 

1.7

Udział w konsultacjach projektu

 

1.8

Udział w egzaminach/testach

2

1.9

Inne...

 

1.10

Liczba godzin realizowanych z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego (suma 1.1 - 1.9)

22

1.11

Liczba punktów ECTS uzyskanych przez studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego)

1,5

 

Indywidualna praca ucznia

2.1

Studia indywidualne (w tym wykłady e-learningowe)

8

2.2

Indywidualne przygotowanie do warsztatów

12

2.3

Indywidualne przygotowanie do testów

 

2.4

Indywidualne przygotowanie do zajęć laboratoryjnych

 

2.5

Sporządzanie sprawozdań

 

2.6

Realizacja samodzielnie wykonywanych zadań (projekty,

dokumentacja)

 

2.7

Przygotowanie do egzaminu końcowego/testów z warsztatów

10

2.8

Przygotowanie do egzaminu końcowego/testów z wykładów

15

2.9

Inne

 

2.10

Liczba godzin pracy indywidualnej (suma 2.1 - 2.9)

45

2.11

Liczba punktów ECTS uzyskanych przez studenta w ramach indywidualnych zajęć dydaktycznych

2,5

Całkowite obciążenie pracą (h)

67

Punkty ECTS za moduł

4

 


Last modified: Tuesday, 22 November 2022, 6:54 PM