MODUŁ ( TEMAT ) 2
S Y L A B U S

  

Kod

modułu

 

Nazwa

modułu

Przepisy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego

Wydział

 

Kierunek studiów

 

Forma studiów

 

Poziom studiów

 

Profil

 

Stan modułu

 

Osoba odpowiedzialna za moduł

 

Osoby prowadzące zajęcia w ramach modułu

 

 

Forma zajęć

Wykłady

Warsztaty

Liczba godzin/sem

6

14

Semestr(y)

 

Punkty ECTS

 

Status

 

Język

nauczania

 

Wymagania wstępne

brak


Efekt kształcenia

Student, który pomyślnie ukończył moduł będzie wiedział/umiał/ potrafił

WIEDZA

W1

Student zdobędzie profesjonalną wiedzę i poszerzy swoją świadomość prawną w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

 

W2

Student zdobędzie profesjonalną wiedzę związaną z prawną definicją cyberbezpieczeństwa według międzynarodowych (zwłaszcza unijnych) praw oraz prawa krajowego państw uczestniczących.

SKILLS

 

U1

Potrafi       zidentyfikować       poszczególnych       dostawców       usług internetowych, ich prawa i obowiązki i na podstawie tej identyfikacji jest     w     stanie     argumentować   w  obszarach     prawa     związanych     z cyberbezpieczeństwem.

 

U2

Potrafi analizować podstawowe ramy aktywów w cyberprzestrzeni (np. technologie, procesy, dane itp.) oraz określić zalecenia prawne dotyczące ich ochrony.

KOMPETENCJE

K1

Student częściowo opanował przepisy prawa, potrafi zastosować poszczególne prawne mechanizmy do studiów przypadków.

 

 

Metody weryfikacji efektów kształcenia

 

 

 

 

Efekt kształcenia

Formy zajęć

 

Egzamin ustny

 

Egzamin pisemny

 

Częściowe zadanie pisemne

 

Końcowe zadanie

pisemne (esej

 

Test

Projekt/prezentacja

 

Raport

 

Zajęcia w klasie

Inne...

WIEDZA

W1

 

x

x

 

x

 

 

x

 

W2

 

x

x

 

x

 

 

x

 

SKILLS

U1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

U2

 

 

 

 

 

x

 

 

 

KOMPETENCJE

K1

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceny kompetencji studenta

Poniżej przedstawiono w formie syntetycznej minimalne wymagania dla trzech grup efektów kształcenia, które Student musi uzyskać, aby zaliczyć dany przedmiot. Aby Student mógł zaliczyć moduł, wszystkie efekty kształcenia opisane w sylabusie muszą być pozytywnie zweryfikowane przez osobę (osoby) prowadzącą zajęcia w ramach danego modułu.


W - WIEDZA

Ocena:

Dostateczny - Student pamięta i odtwarza wiedzę do opanowania w ramach modułu Dobry - Student

dodatkowo interpretuje zjawiska / problemy i potrafi rozwiązać typowy problem

Bardzo dobry -Student potrafi rozwiązywać nawet złożone problemy z danej dziedziny, potrafi dokonać syntezy, przeprowadzić wszechstronną ocenę, stworzyć dzieło oryginalne i inspirujące dla innych.

 

U - UMIEJĘTNOŚCI

Ocena:

Dostateczny - Student zna charakter zajęć i potrafi pod kierunkiem nauczyciela akademickiego wykonać czynności / rozwiązać problemy związane z treścią modułu

Dobry - Student potrafi samodzielnie wykonywać czynności / zadania / rozwiązywać typowe problemy dotyczące treści modułu

Bardzo dobry - Student posiada w pełni opanowaną umiejętność / zdolność wykonywania czynności / zadań / problemów przewidzianych w treści modułu, także w bardziej złożonych przypadkach.

 

K - KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ocena:

Dostateczny - Student biernie przyswaja treści modułu, wykazując się umiejętnością koncentracji i słuchania

Dobry - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, dokonuje ocen wartościujących według kryteriów przyjętych w danej dziedzinie, potrafi aktywnie współdziałać w grupie

Bardzo dobry - Student integruje postawę według zaproponowanego wzorca, rozwija własny system wartości zawodowych i społecznych, potrafi przyjąć odpowiedzialność za działania grupy, w tym przywództwo.

  

Treść modułu (program wykładów i innych zajęć)

Odniesienie do efektów uczenia się

WYKŁADY

1.  Wprowadzenie do przedmiotu, system prawa, norma prawna, prawo i internet

2.  Odpowiedzialność w cyberprzestrzeni

3.  Podstawa prawna działalności ISP (dostawcy usług internetowych)

W1, W2 U1, U2, K1

4.  ISMS

5.  Cyberbezpieczeństwo i jego regulacja prawna

6.  Ochrona danych osobowych w cyberprzestrzeni

7.  Prywatność i bezpieczeństwo w TIK, ochrona danych w cyberprzestrzeni

 

WARSZTATY

1.         Określenie zakresu prawa w cyberprzestrzeni (granice, możliwości

itp.)

2.         Odpowiedzialność prywatna i publiczna za działania użytkownika lub firmy w środowisku internetowym

3.         Charakterystyka i definicja poszczególnych dostawców usług internetowych oraz ich prawa i obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa

4.         ISMS i związek z prawem dotyczącym cyberbezpieczeństwa

5.         Przejęcie podstawowych praw i obowiązków dla podmiotów indywidualnych z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. dotyczącej środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w Unii i w kraju.

6.         Stosowanie  praw  i  obowiązków  wynikających  z  GDPR  w cyberprzestrzeni

7.         Praktyczna    analiza    warunków    umów    z    dostawcami    usług internetowych w zakresie ochrony prywatności

 

Bilans punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta

Liczba godzin

Liczba godzin realizowanych z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego

1.1

Udział w wykładach

6

1.2

Udział w seminariach

 

1.3

Udział w warsztatach

14

1.4

Udział w zajęciach laboratoryjnych

 

1.5

Udział w projektach

 

1.6

Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)

 

1.7

Udział w konsultacjach projektu

 

1.8

Udział w egzaminach/testach

2

1.9

Inne...

 

1.10

Liczba godzin realizowanych z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego (suma 1.1 - 1.9)

22

1.11

Liczba punktów ECTS uzyskanych przez studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego)

1,5

 

Indywidualna praca studenta

2.1

Studia indywidualne (w tym wykłady e-learningowe)

8

2.2

Indywidualne przygotowanie do warsztatów

12

2.3

Indywidualne przygotowanie do testów

 

2.4

Indywidualne przygotowanie do zajęć laboratoryjnych

 

2.5

Sporządzanie sprawozdań

 

2.6

Realizacja samodzielnie wykonywanych zadań (projekty,

dokumentacja)

 

2.7

Przygotowanie do egzaminu końcowego/testów z warsztatów

10

2.8

Przygotowanie do egzaminu końcowego/testów z wykładów

15

2.9

Inne

 

2.10

Liczba godzin pracy indywidualnej (suma 2.1 - 2.9)

45

2.11

Liczba punktów ECTS uzyskanych przez studenta w ramach

indywidualnych zajęć dydaktycznych

2,5

Całkowite obciążenie pracą (h)

67


Punkty ECTS za moduł

4

 


Last modified: Tuesday, 22 November 2022, 3:50 PM