1. Wprowadzenie

Lata 2010- 2020 to dalszy rozwój nowoczesnych technologii informatycznych służących człowiekowi w jego codziennym życiu. Każdej godziny z nowych technologii informatycznych korzysta miliony ludzi na całym świecie dokonując różnych operacji gospodarczych oraz finansowych. W dalszym ciągu Internet także wykorzystywany jest do komunikowania się i rozrywki. W czasie światowej pandemii związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 (2020 rok) wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych stało się masowe prawie we wszystkich dziedzinach aktywności człowieka. Szczególnie to się daje zauważyć na płaszczyźnie zawodowej, gdy praca „zdalna” stała się normą. Można wysunąć tezę, że stan pandemii i proces wychodzenie z niego jeszcze bardziej pogłębi rozwój globalnego społeczeństwa informacyjnego.

Niemniej jednak taki stan wiąże się to z wieloma negatywnymi zjawiskami, jednym z nich jest brak pełnego bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Cyberprzestępczość bowiem stanowi nie tylko poważny problem w rozwoju ekonomiczno – finansowym każdego kraju ale też bezpośrednie zagrożenie dla obywateli, także tych nie korzystających z Internetu.

Z tego powodu ważne jest ciągłe podnoszenie świadomości społecznej w zakresie potencjalnych zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, tym bardziej, że cały szereg potencjalnych zagrożeń nie da się przewidzieć. Nie zawsze bowiem wypracowane prawne narzędzia umożliwiają właściwe zabezpieczenie bezpieczeństwa instytucją, podmiotom gospodarczym i obywatelom.

Właśnie ten problem stanowi przedmiot autora rozważań, który postawił sobie za cel zaprezentowania prawnych aspektów zwalczania cyberprzestępczości na przykładzie Polski. Rozważania dotyczą nie tylko prawno- karnej problematyki ale też tych związanych z kryminologią jako nauką o przestępstwie. W poszukiwaniu odpowiedzi na tak stawiany cel autor poddał analizie przepisy prawne obowiązujące w Polsce w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości, jak również dane statystyczne obrazujące skalę tego zjawiska. Ponadto wykorzystano literaturę związaną z cyberprzestępczością zarówno w wymiarze międzynarodowych, jak i krajowym z zakresu prawa karnego i kryminologii.